Jak odczytywać informacje na opakowaniu – Symbole

Poniżej wyjaśniamy, jak korzystać z informacji o produkcie podanych na opakowaniu żarówki:

symbole

Co zrobić z zużytą żarówką?

Co zrobić z zużytymi świetlówkami kompaktowymi i żarówkami LED?

Żarówki te zawierają złożone układy elektroniczne i nie powinny być wyrzucane wraz normalnymi odpadami domowymi. Informuje nas o tym logo przedstawiające przekreślony pojemnik na śmieci. Należy je oddać do sklepu z artykułami oświetleniowymi lub do punku zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego (w zależności od kraju).

Logo na opakowaniu – tego produktu nie można wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstwa domowego (logo WEEE)smietnik

Co należy zrobić w przypadku pęknięcia świetlówki kompaktowej?

W przeciwieństwie do żarówek LED i większości innych źródeł światła stosowanych w gospodarstwach domowych, świetlówki kompaktowe zawierają rtęć. Podczas ich użytkowania nie wydziela się rtęć. Natomiast jeżeli świetlówka zostanie uszkodzona, istnieje ryzyko wydzielenia do 5 mg rtęci (czyli mniej więcej tyle, ile tuszu znajduje się w końcówce długopisu). Dla porównania stare termometry zawierały około 500 mg rtęci.

Wpływ obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie dla środowiska i zdrowia ludzi:

Rtęć ze stłuczonej świetlówki może przedostać się do organizmu człowieka wraz ze skażoną wodą, powietrzem lub pożywieniem.
Około 75% wchłoniętej rtęci zatrzymywane jest przez organizm
i kumuluje się głównie w nerkach i wątrobie. Jej szkodliwy wpływ
odbija się na ośrodkowym układzie nerwowym, a działanie jest
bardzo trwałe.

Stany chorobowe związane z jej toksycznym działaniem to bezsenność, zawroty głowy, zmęczenie, stany depresyjne, osłabienie pamięci, zaburzenie koordynacji ruchów, ostrości wzroku i słuchu oraz drżenie rąk.

W przypadku stłuczenia świetlówki należy podjąć następujące środki ostrożności:

  • otworzyć okno i wietrzyć pomieszczenie minimum 15 minut, by usunąć opary rtęci.
  • zabezpieczyć pomieszczenie, żeby dzieci i domowe zwierzęta nie wchodziły do niego. W ten sposób można uniknąć rozniesienia resztek rtęci w inne miejsca.
  • założyć gumowe rękawiczki.
  • zebrać stłuczone elementy, nie używając do tego domowego odkurzacza.
  • wytrzeć miejsce jednorazowymi wilgotnymi ręcznikami papierowymi, by usunąć resztki szkła i luminoforu.
  • zebrane resztki świetlówki, rękawiczki i ręczniki papierowe powinny zostać umieszczone w szczelnym worku plastikowym, zaklejonym taśmą i przekazane do punktu zbierania razem z innymi zużytymi świetlówkami.
  • po zakończeniu należy koniecznie umyć ręce.

Informację o systemie zużytego sprzętu:

  • oddać do punktu zbierania elektrośmieci w dowolnej ilości. Adresy punktów zbierania można znaleźć na stronie Urzędu Gminy,
  • oddać w sklepie,  zgodnie z Ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym zużytych świetlówek nie można wyrzucać do śmietnika wraz z innymi odpadami ponieważ zawierają substancje niebezpieczne – rtęć oraz luminofor.  Zużyte świetlówki można oddać w sklepie lub hurtowni. Punkty sprzedaży mają obowiązek przyjąć je w tej samej ilości, co zakupione, bez względu na markę, czyli w ilości w ilości 1:1
  • oddać do specjalnych pojemników, znajdujących się na terenie osiedli mieszkaniowych

Rola gospodarstwa domowego w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku (w tym recyklingu) zużytego sprzętu

Głównym celem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r .jest stworzenie systemu gospodarowania tj. zapewnienie powstania finansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i odzysku wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz zwiększenie świadomości społecznej o ich szkodliwości dla środowiska naturalnego na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, iż opisany system gospodarowania obejmuje zarówno osoby oraz podmioty wprowadzające na rynek sprzęt, jak również jego użytkowników (m. in. gospodarstwa domowe) i zbierających. To właśnie użytkownicy stanowią centralny punkt tegoż systemu. Ustawa określa obowiązki związane z odpowiedzialnością ekologiczną za produkt, wprowadzające zasadę „zanieczyszczający płaci”. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia przez użytkownika do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.